Książek i muzyki nie można usunąć, gdyż tylko one pozwalają jako tako znieść obrzydliwą nudę domowego ogniska.


książek-i-muzyki-nie-można-usunąć-gdyż-tylko-one-pozwalają-jako-tako-znieść-obrzydliwą-nudę-domowego-ogniska
george bernard shawksiążekmuzykiniemożnausunąćgdyżtylkoonepozwalająjakotakoznieśćobrzydliwąnudędomowegoogniskaksiążek ii muzykimuzyki nienie możnamożna usunąćgdyż tylkotylko oneone pozwalająpozwalają jakojako takotako znieśćznieść obrzydliwąobrzydliwą nudęnudę domowegodomowego ogniskaksiążek i muzykii muzyki niemuzyki nie możnanie można usunąćgdyż tylko onetylko one pozwalająone pozwalają jakopozwalają jako takojako tako znieśćtako znieść obrzydliwąznieść obrzydliwą nudęobrzydliwą nudę domowegonudę domowego ogniskaksiążek i muzyki niei muzyki nie możnamuzyki nie można usunąćgdyż tylko one pozwalajątylko one pozwalają jakoone pozwalają jako takopozwalają jako tako znieśćjako tako znieść obrzydliwątako znieść obrzydliwą nudęznieść obrzydliwą nudę domowegoobrzydliwą nudę domowego ogniskaksiążek i muzyki nie możnai muzyki nie można usunąćgdyż tylko one pozwalają jakotylko one pozwalają jako takoone pozwalają jako tako znieśćpozwalają jako tako znieść obrzydliwąjako tako znieść obrzydliwą nudętako znieść obrzydliwą nudę domowegoznieść obrzydliwą nudę domowego ogniska

Zdarza się, że najgorętsza miłość nie wytrzymuje próby ogniska domowego.Nikt nie niszczy ogniska domowego, jeśli nie jest ono już w ruinie.Stosunek jako sposób na nudę jest rzeczą równie pospolitą i banalną jak sama nuda.Autentyczne słuchanie muzyki zakłada ciszę jako stan normalny. Gdzie całymi dniami gra muzyka.Są pewne pervers-natury, które literaturę, biorą jako muzykę, malarstwo tłumaczą na język literacki, a od muzyki doznają halucynacji wzrokowych.Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli.