Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji.


książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
maria dąbrowskaksiążkai możli­wośćczy­taniato je­denz naj­większychcudówludzkiejcywilizacjiksiążka i możli­wośći możli­wość czy­taniato je­den z naj­większychz naj­większych cudówcudów ludzkiejludzkiej cywilizacjiksiążka i możli­wość czy­taniato je­den z naj­większych cudówz naj­większych cudów ludzkiejcudów ludzkiej cywilizacjito je­den z naj­większych cudów ludzkiejz naj­większych cudów ludzkiej cywilizacjito je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji

jes­teśmy-niczym-łow­ca-i ofiara-w jed­nym-sa­mi de­cydu­jemy-o naszym-lo­sie-możli­wość-wy­boru- to naj­większa-wol­ność
wol­ność-to możli­wość-wy­boru-każde og­ra­nicza­nie-możli­woś-te­go-wy­boru-to działania-prze­ciw­ko-wol­noś-~pa­weł
Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz! -Eliza Orzeszkowa
jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
Książka jest prawdziwym symbolem pokoju, bardziej niż jakikolwiek z tych, który upragnionemu ideałowi towarzyszy w wyobraźni ludzkiej. -Jan Parandowski
książka-jest-prawdziwym-symbolem-pokoju-bardziej-ż-jakikolwiek-z-tych-który-upragnionemu-ideałowi-towarzyszy-w-wyobraź-ludzkiej