Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji.


książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
maria dąbrowskaksiążkai możli­wośćczy­taniato je­denz naj­większychcudówludzkiejcywilizacjiksiążka i możli­wośći możli­wość czy­taniato je­den z naj­większychz naj­większych cudówcudów ludzkiejludzkiej cywilizacjiksiążka i możli­wość czy­taniato je­den z naj­większych cudówz naj­większych cudów ludzkiejcudów ludzkiej cywilizacjito je­den z naj­większych cudów ludzkiejz naj­większych cudów ludzkiej cywilizacjito je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Nie sądzę, by można było nap­ra­wić każdy związek. Nie wiem, czy się da, ale wiem, że jeśli is­tnieje ta­ka możli­wość, to szcze­ra roz­mo­wa ze sobą mu­si być te­go początkiem.Gdy­by mężczyźni widzieli naj­pierw w ko­biecie wy­rozu­miałość, cier­pli­wość i zro­zumienie wte­dy roz­miar bius­tu, czy obwód bioder nie miałby za­pew­ne naj­mniej­sze­go znaczenia...Książka jest prawdziwym symbolem pokoju, bardziej niż jakikolwiek z tych, który upragnionemu ideałowi towarzyszy w wyobraźni ludzkiej.