Książka to przy­jaciel, który nig­dy nie zdradzi.


książka-to przy­jaciel-który-nig­dy-nie zdradzi
jacques vellee des barreauxksiążkato przy­jacielktórynig­dynie zdradziksiążka to przy­jacielktóry nig­dynig­dy nie zdradziktóry nig­dy nie zdradzi

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.Książka nieroz­dziel­ny to­warzysz, przy­jaciel bez in­te­resu, do­mow­nik bez naprzykrzenia.Przy­jaciel, które­go tra­cisz, nig­dy nie był twoim przy­jacielem. Był uzur­pa­torem przyjaźni.Twój przy­jaciel, czy przy­jaciel twe­go stanowiska? Przy­jaciel: człowiek, który nie sprze­daje się za darmo.Przy­jaciel - człowiek, który szkodzi ci całkiem bezinteresownie.