Książki współczesne przeważnie wyglądają tak, jakby je napisano w ciągu jednego dnia przy pomocy książek przeczytanych dnia poprzedniego.


książki-współczesne-przeważnie-wyglądają-tak-jakby-napisano-w-ągu-jednego-dnia-przy-pomocy-książek-przeczytanych-dnia-poprzedniego
chamfortksiążkiwspółczesneprzeważniewyglądajątakjakbynapisanociągujednegodniaprzypomocyksiążekprzeczytanychpoprzedniegoksiążki współczesnewspółczesne przeważnieprzeważnie wyglądająwyglądają takjakby jeje napisanonapisano ww ciąguciągu jednegojednego dniadnia przyprzy pomocypomocy książekksiążek przeczytanychprzeczytanych dniadnia poprzedniegoksiążki współczesne przeważniewspółczesne przeważnie wyglądająprzeważnie wyglądają takjakby je napisanoje napisano wnapisano w ciąguw ciągu jednegociągu jednego dniajednego dnia przydnia przy pomocyprzy pomocy książekpomocy książek przeczytanychksiążek przeczytanych dniaprzeczytanych dnia poprzedniegoksiążki współczesne przeważnie wyglądająwspółczesne przeważnie wyglądają takjakby je napisano wje napisano w ciągunapisano w ciągu jednegow ciągu jednego dniaciągu jednego dnia przyjednego dnia przy pomocydnia przy pomocy książekprzy pomocy książek przeczytanychpomocy książek przeczytanych dniaksiążek przeczytanych dnia poprzedniegoksiążki współczesne przeważnie wyglądają takjakby je napisano w ciąguje napisano w ciągu jednegonapisano w ciągu jednego dniaw ciągu jednego dnia przyciągu jednego dnia przy pomocyjednego dnia przy pomocy książekdnia przy pomocy książek przeczytanychprzy pomocy książek przeczytanych dniapomocy książek przeczytanych dnia poprzedniego

Kto chce się wzbogacić w ciągu jednego dnia, zostanie w ciągu roku powieszony.Charakter partnera - to coś, co poznaje się najczęściej w ciągu dnia; zaś jego temperament - przeważnie w nocy.Człowieka sprawiedliwego poznaje się z czasem, przewrotnego w ciągu jednego dnia.Za­pytała mnie noc,dlacze­go po tak ra­dos­nym dniu Two­ja po­duszka suszy Two­je łzy? Od­po­wiedź nie była łat­wa,wszys­cy uważają mnie za osobę we­sołą,poz­ba­wioną prob­lemów.Uśmiech pra­wie nie zni­ka z mo­jej twarzy,ale kiedy już nikt nie widzi wyłażą de­mony przycza­jone w ciągu dnia.Cały żal,ból i złośli­wości zeb­ra­ne w ciągu dnia uwal­niają po­tok łez....Kiedyś trze­ba się wypłakać....Już dosyć prawdziwie pięknych napisano książek, teraz czas je w czyn zamienić i czynem iść tak daleko - tak daleko - aż się życie z książką zrówna, świat z myślą dzisiejszą.Często ludzie za kierownicami samochodów wyglądają tak, jakby siedzieli za karabinami maszynowymi.