Księżyc częściej niż słońce rodzi sceny gorące.


księżyc-częściej-ż-słoń-rodzi-sceny-gorą
posyniakksiężycczęściejniżsłońcerodziscenygorąceksiężyc częściejczęściej niżniż słońcesłońce rodzirodzi scenysceny gorąceksiężyc częściej niżczęściej niż słońceniż słońce rodzisłońce rodzi scenyrodzi sceny gorąceksiężyc częściej niż słońceczęściej niż słońce rodziniż słońce rodzi scenysłońce rodzi sceny gorąceksiężyc częściej niż słońce rodziczęściej niż słońce rodzi scenyniż słońce rodzi sceny gorące

To świąty­ni miast miłości Gdzie słońce mieni się w Sekwanie Każde­go ciepło ugości Każde­go wpędzi w zakochanie Gorące uczu­cia unoszą się na wiet­rze Jak złotą wstęgą przepasane Słodką wo­nią przesączo­ne po­wiet­rze I wśród rodzi­ny opowiedziane księżyc zaśmiał się pełnią całując w pośpie­chu noc w zim­ne milczenie spoj­rzało pros­to słońce Słońce świeci i grzeje, a księżyc tylko świeci - i to jedynie w księżycową noc.Słońce smut­ku wy­pali ziemię, Mróz w lód prze­mieni no­cy łzy. Księżyc ro­zis­krzy śniego­wy puch, W końcu wios­na wróci, ale nie ty Kiedy człowiek stworzy coś, co jest podzi­wiane przez wszys­tkich, mówi­my, że jest to cu­dow­ne, ale kiedy ob­serwu­jemy zmianę dnia w noc, Słońce, Księżyc, gwiaz­dy na niebie i zmieniające się po­ry ro­ku na Ziemi, a także doj­rze­wające owo­ce, mu­simy so­bie uświado­mić, że jest to wy­nikiem pra­cy ko­goś, kto po­siada większą moc niż człowiek.Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.