Księga Życia jest naj­ważniej­szą księgą, której nie można ot­worzyć ani zam­knąć wed­le włas­ne­go wy­boru. Chciałoby się wrócić na stronę, na której się kocha, ale stro­na, na której się umiera, jest już pod naszy­mi palcami.


księga-Życia-jest naj­ważniej­szą-księgą-której nie można-ot­worzyć-ani-zam­knąć-wed­-włas­ne­go-wy­boru-chciałoby ę-wróć
elina vincentksięgayciajest naj­ważniej­sząksięgąktórej nie możnaot­worzyćanizam­knąćwed­lewłas­ne­gowy­boruchciałoby sięwrócićna stronęna której siękochaalestro­naumierajest jużpodnaszy­mipalcamiksięga ŻyciaŻycia jest naj­ważniej­sząjest naj­ważniej­szą księgąktórej nie można ot­worzyćot­worzyć aniani zam­knąćzam­knąć wed­lewed­le włas­ne­gowłas­ne­go wy­boruchciałoby się wrócićwrócić na stronęna której się kochaale stro­nana której się umierajest już podpod naszy­minaszy­mi palcamiksięga Życia jest naj­ważniej­sząŻycia jest naj­ważniej­szą księgąktórej nie można ot­worzyć aniot­worzyć ani zam­knąćani zam­knąć wed­lezam­knąć wed­le włas­ne­gowed­le włas­ne­go wy­boruchciałoby się wrócić na stronęjest już pod naszy­mipod naszy­mi palcami

Praw­dzi­wy przy­jaciel jest zwier­ciadłem, w którym od­bi­ja się dusza nasza. On jest ot­wartą księgą naszych myśli, czynów i upo­dobań, pod­czas gdy in­ni, obojętni ludzie są księga­mi w grubą skórę op­rawny­mi i zam­knięty­mi na kłódki.Miłość to dziw­na księga, w której tyl­ko pier­wszy roz­dział pi­sany jest wierszem.Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać.Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne?Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której się naj­mniej mówi.Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której naj­mniej się mówi.