Któż nie czu­je się niekiedy przyg­nieciony ciężarem włas­ne­go skażenia, niez­dolny uczy­nić nic wiel­kiego, szlachet­ne­go, sprawiedliwego? 


któż-nie czu­ ę-niekiedy-przyg­nieciony-ężarem-włas­ne­go-skażenia-niez­dolny-uczy­ć-nic-wiel­kiego-szlachet­ne­go-sprawiedliwego 
francois rene de chateaubriandktóżnie czu­je sięniekiedyprzyg­niecionyciężaremwłas­ne­goskażenianiez­dolnyuczy­nićnicwiel­kiegoszlachet­ne­gosprawiedliwego któż nie czu­je sięnie czu­je się niekiedyniekiedy przyg­niecionyprzyg­nieciony ciężaremciężarem włas­ne­gowłas­ne­go skażenianiez­dolny uczy­nićuczy­nić nicnic wiel­kiegoktóż nie czu­je się niekiedynie czu­je się niekiedy przyg­niecionyniekiedy przyg­nieciony ciężaremprzyg­nieciony ciężarem włas­ne­gociężarem włas­ne­go skażenianiez­dolny uczy­nić nicuczy­nić nic wiel­kiegoktóż nie czu­je się niekiedy przyg­niecionynie czu­je się niekiedy przyg­nieciony ciężaremniekiedy przyg­nieciony ciężarem włas­ne­goprzyg­nieciony ciężarem włas­ne­go skażenianiez­dolny uczy­nić nic wiel­kiegoktóż nie czu­je się niekiedy przyg­nieciony ciężaremnie czu­je się niekiedy przyg­nieciony ciężarem włas­ne­goniekiedy przyg­nieciony ciężarem włas­ne­go skażenia

Drob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogą nas uczy­nić wiel­ki­mi, pod­czas gdy wiel­kie mogą nas upod­lić, jeśli są źle wykonane. -Stefan Wyszyński
drob­ne-i niez­naczne-do­kona­nia-mogą-nas-uczy­ć-wiel­ki­mi-pod­czas-gdy-wiel­kie-mogą-nas-upod­lić-śli-są ź-wykonane
Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem. -Cornelia Funke
ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem
Kil­ka spoj­rzeń, gar­stka po­całunków i szczyp­ta do­tyków - nic wiel­kiego - a jed­nak poz­wo­liłeś mi czuć przez chwilę, że nic więcej mi nie potrzeba.. -Andrea
kil­ka-spoj­rzeń-gar­stka-po­całunków-i szczyp­-do­tyków- nic-wiel­kiego- a jed­nak-poz­wo­liłeś-mi czuć-przez-chwilę
Ko­biety mo­ga uczy­nić mi­lione­rem tyl­ko ta­kiego mężczyznę, który wcześniej był miliarderem. -Charles Chaplin
ko­biety-mo­ga-uczy­ć-mi­lione­rem-tyl­ko-­kiego-mężczyznę-który-wcześniej-był-miliarderem