Którą drogą człowiek chce pójść, tą na­leży go prowadzić.


którą-drogą-człowiek-chce-pójść-tą na­ży-go prowadzić
talmudktórądrogączłowiekchcepójśćtą na­leżygo prowadzićktórą drogądrogą człowiekczłowiek chcechce pójśćtą na­leży go prowadzićktórą drogą człowiekdrogą człowiek chceczłowiek chce pójśćktórą drogą człowiek chcedrogą człowiek chce pójśćktórą drogą człowiek chce pójść

Miłość jest tajemniczą drogą i rozkoszną potęgą, która nas porywa, gdzie sama chce .Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba.Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć.Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle.To jest czas, w którym na­leży iść. Pójść i poszu­kać siebie.Twój gest jest jak me­lodia, która nie chce wyjść z mo­jej głowy przez dłuższy czas. Tyl­ko ode mnie za­leży czy zmienię płytę..