Które­goś dnia przybędę w przebraniu In­ny ko­lor ta sa­ma twarz Roz­broję cię za­nim zdasz so­bie sprawę by od­dać ci serce Po­woli po­kocham cię bardziej i będę dbać o ciebie w dob­rym i złym Dam ci niebo będę twoim płaszczem to­bie się oddam Uzur­pa­tor­ka cze­kająca na twoją miłość Uzur­pa­tor­ka, ro­bisz mi krzywdę serce od­kryj nie, wspom­nij mnie Uzurpatorka ja...


które­goś-dnia-przybędę-w przebraniu-in­ny-ko­lor- ­-twarz-roz­broję-ę-za­nim-zdasz-so­bie-sprawę-by od­dać- serce-po­woli
agulkaktóre­gośdniaprzybędęw przebraniuin­nyko­lorta sa­matwarzroz­brojęcięza­nimzdaszso­biesprawęby od­daćci sercepo­wolipo­kochambardzieji będędbaćo ciebiew dob­rymi złymdamci niebobędętwoimpłaszczemto­bie sięoddamuzur­pa­tor­kacze­kającana twojąmiłośćuzur­pa­tor­karo­biszmi krzywdęserceod­kryjniewspom­nijmnieuzurpatorkajaktóre­goś dniadnia przybędęprzybędę w przebraniuw przebraniu in­nyin­ny ko­lorta sa­ma twarztwarz roz­brojęroz­broję cięcię za­nimza­nim zdaszzdasz so­bieso­bie sprawęsprawę by od­daćby od­dać ci serceci serce po­wolipo­woli po­kochampo­kocham cięcię bardziejbardziej i będęi będę dbaćdbać o ciebieo ciebie w dob­rymw dob­rym i złymi złym damdam ci nieboci niebo będębędę twoimtwoim płaszczempłaszczem to­bie sięto­bie się oddamoddam uzur­pa­tor­kauzur­pa­tor­ka cze­kającacze­kająca na twojąna twoją miłośćmiłość uzur­pa­tor­karo­bisz mi krzywdęmi krzywdę serceserce od­kryjod­kryj niewspom­nij mniemnie uzurpatorkauzurpatorka jaktóre­goś dnia przybędędnia przybędę w przebraniuprzybędę w przebraniu in­nyw przebraniu in­ny ko­lorin­ny ko­lor ta sa­mako­lor ta sa­ma twarzta sa­ma twarz roz­brojętwarz roz­broję cięroz­broję cię za­nimcię za­nim zdaszza­nim zdasz so­biezdasz so­bie sprawęso­bie sprawę by od­daćsprawę by od­dać ci serceby od­dać ci serce po­wolici serce po­woli po­kochampo­woli po­kocham ciępo­kocham cię bardziejcię bardziej i będębardziej i będę dbaći będę dbać o ciebiedbać o ciebie w dob­rymo ciebie w dob­rym i złymw dob­rym i złym dami złym dam ci niebodam ci niebo będęci niebo będę twoimbędę twoim płaszczemtwoim płaszczem to­bie siępłaszczem to­bie się oddamto­bie się oddam uzur­pa­tor­kaoddam uzur­pa­tor­ka cze­kającauzur­pa­tor­ka cze­kająca na twojącze­kająca na twoją miłośćna twoją miłość uzur­pa­tor­karo­bisz mi krzywdę sercemi krzywdę serce od­kryjserce od­kryj niewspom­nij mnie uzurpatorkamnie uzurpatorka ja

Cze­kam na miłość, która przyj­dzie znikąd i nag­le roz­grze­je mo­je zmarznięte ser­ce. Której nie będę ocze­kiwała, po pros­tu na nią wpadnę. Cze­kam na pew­ne­go rodza­ju ma­gię, na zwykłe spoj­rze­nie w oczy i nies­podziewa­ne rozpłynięcie się. Na coś, co mnie dot­knie i wy­budzi ze snu emoc­jo­nal­ne­go. Uczu­cie, które­go nig­dy nie zap­la­nuję, które zas­koczy mnie samą. Czy to oz­nacza, że już zaw­sze będę samotna?...Ser­ce otu­la Ciebie, a Ty otu­lasz mnie. Chwi­lami byłam bez­silna, a Ty uno­siłeś mnie. Niech te­raz ja będę Twoją ostoją. Kocham Cię.Pos­przątam po to­bie, każde wspom­nienie zgniotę w kulkę i wcisnę głębo­ko, scho­wam myśli, stłumię roz­cza­rowa­nie, przes­tanę roz­myślać i zam­knę twoją pos­tać w głowie jak książkę, która oka­zała się dla mnie za trud­na. Nie mar­tw się, że jed­nak nie kochasz - które­goś dnia u mnie będzie wszys­tko w porządku.umilknę gdy o uczu­cia mnie zapytasz umilknę gdy słuchać będziesz chciał i  się zachwycać umilknę gdy wy­dam się so­bie zbyt śmiała umilknę bo jes­tem dla świata ta­ka mała Ty złap mnie gdy w mil­cze­niu będę spadać Ty ochroń gdy w mil­cze­niu będę się rozpadać Ty przyjdź tu gdy sa­mot­ne łzy w mil­cze­niu spłyną Ty bądź bo bez ciebie jes­tem tyl­ko zwykłą dziewczyną piękne słowa piękne gesty piękne kłamstwa sztuczny uśmiech i znów kwiaty mi przy­nosisz by więdły jak mo­je serce mówisz Ak­tor­stwo dnia codzien­ne­go tym się różni od ak­tor­stwa w teat­rze, że wszys­cy grają przed wszys­tki­mi i wiedzą nawza­jem o so­bie, że grają.