Kto się boi zro­bić błąd, ten nig­dy nie będzie ro­bić historii.


kto ę-boi-zro­bić-błąd-ten-nig­dy-nie będzie-ro­bić-historii
andre malrauxkto sięboizro­bićbłądtennig­dynie będziero­bićhistoriikto się boiboi zro­bićzro­bić błądten nig­dynig­dy nie będzienie będzie ro­bićro­bić historiikto się boi zro­bićboi zro­bić błądten nig­dy nie będzienig­dy nie będzie ro­bićnie będzie ro­bić historiikto się boi zro­bić błądten nig­dy nie będzie ro­bićnig­dy nie będzie ro­bić historiiten nig­dy nie będzie ro­bić historii

Kto boi się popełnić błąd, ten nigdy nie będzie tworzył historii.Ale po co mam się męczyć? Może le­piej zro­bić STOP? Ona nig­dy nie skuma. Da­lej będzie tą zołzą.Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo.