Kto się często śmieje, wol­niej się starzeje.


kto ę-często-śmieje-wol­niej ę-starzeje
bujak bogusławkto sięczęstośmiejewol­niej sięstarzejekto się częstoczęsto śmiejewol­niej się starzejekto się często śmieje

I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski. -Jacek Kaczmarski
i cier­pią-gdy-śmieje ę-z nich-świat-zwy­ęski-niepom­-że mądry-nie śmieje ę-z klęski