Kto się poświęcił dla dob­ra ludzi, po­winien o ich sądzie zapomnieć.


kto ę-poświęł-dla-dob­ra-ludzi-po­winien-o ich-sądzie-zapomnieć
zygmunt krasińskikto siępoświęciłdladob­raludzipo­winieno ichsądziezapomniećkto się poświęciłpoświęcił dladla dob­radob­ra ludzipo­winien o icho ich sądziesądzie zapomniećkto się poświęcił dlapoświęcił dla dob­radla dob­ra ludzipo­winien o ich sądzieo ich sądzie zapomniećkto się poświęcił dla dob­rapoświęcił dla dob­ra ludzipo­winien o ich sądzie zapomniećkto się poświęcił dla dob­ra ludzi

Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć.Dla każde­go mam życzli­wość, sta­ram się wy­woływać uśmiech u ludzi smut­nych i roz­we­selić ich. Chcę mieć dob­ry wpływ na ludzi i po­magać im. Chcę służyć Bo­gu i kochać Go.Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt.Czasem trzeba, żeby aktor poświęcił się dla poety.Nie dzielę ludzi na Greków i bar­barzyńców. Nie in­te­resu­je mnie pochodze­nie czy ra­sa mie­szkańców. Ja wyróżniam ich tyl­ko na pod­sta­wie ich zasług. Dla mnie każdy dob­ry ob­cokra­jowiec jest Gre­kiem, a każdy zły Grek jest gor­szy od barbarzyńcy.Kto jest rzeczy­wiście dob­ry, jest ta­ki we wszys­tkich miej­scach i w każdym to­warzys­twie. Dob­ry ma bo­wiem zaw­sze przy so­bie Bo­ga, a kto Je­go ma praw­dzi­wie, ten ma Go wszędzie, zarówno na uli­cy i wśród ludzi, jak w kościele, pus­telni czy ce­li klasztornej.