Kto­kol­wiek mi mówi, że je­go wiara jest skończo­na i skończo­na jest je­go niewiara, po­dej­rze­wam, że nie mówi o wie­rze, lecz o złudze­niu wiary.


kto­kol­wiek-mi mówi-że ­go-wiara-jest skończo­na-i skończo­na-jest ­go-niewiara-po­dej­rze­wam-że nie mówi-o wie­rze-lecz
józef stanisław tischnerkto­kol­wiekmi mówiże je­gowiarajest skończo­nai skończo­najest je­goniewiarapo­dej­rze­wamże nie mówio wie­rzeleczo złudze­niuwiarykto­kol­wiek mi mówiże je­go wiarawiara jest skończo­najest skończo­na i skończo­nai skończo­na jest je­gojest je­go niewiaraże nie mówi o wie­rzelecz o złudze­niuo złudze­niu wiaryże je­go wiara jest skończo­nawiara jest skończo­na i skończo­najest skończo­na i skończo­na jest je­goi skończo­na jest je­go niewiaralecz o złudze­niu wiary

*roz­mo­wa z tatą* - Znów mówi­li, że jes­tem brzydka. - Ty brzyd­ka? Pa­miętaj, jeśli kto­kol­wiek jeszcze raz to po­wie, to le­wy sier­po­wy i na glebę.Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie.Kto­kol­wiek bie­rze na siebie ry­zyko by­cia sędzią Praw­dy i Wie­dzy, sta­je się pośmiewis­kiem bogów.Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.Cho­ciaż mik­ro­fon jest rzeczą, Lecz chy­ba nikt nie zaprzeczy: Kto mówi do mikrofonu, Nie zaw­sze mówi do rzeczy! Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.