Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmur­ny dzień słotny... Kto? Nie wiem... Ktoś od­szedł i jes­tem samotny...


ktoś-dziś-mnie-opuśł-w ten-chmur­ny-dzień-słotny-kto-nie-wiem-ktoś od­szedł-i jes­tem-samotny
leopold staffktośdziśmnieopuściłw tenchmur­nydzieńsłotnyktoniewiemktoś od­szedłi jes­temsamotnyktoś dziśdziś mniemnie opuściłopuścił w tenw ten chmur­nychmur­ny dzieńdzień słotnysłotny ktonie wiemwiem ktoś od­szedłktoś od­szedł i jes­temi jes­tem samotnyktoś dziś mniedziś mnie opuściłmnie opuścił w tenopuścił w ten chmur­nyw ten chmur­ny dzieńchmur­ny dzień słotnydzień słotny ktonie wiem ktoś od­szedłwiem ktoś od­szedł i jes­temktoś od­szedł i jes­tem samotnyktoś dziś mnie opuściłdziś mnie opuścił w tenmnie opuścił w ten chmur­nyopuścił w ten chmur­ny dzieńw ten chmur­ny dzień słotnychmur­ny dzień słotny ktonie wiem ktoś od­szedł i jes­temwiem ktoś od­szedł i jes­tem samotnyktoś dziś mnie opuścił w tendziś mnie opuścił w ten chmur­nymnie opuścił w ten chmur­ny dzieńopuścił w ten chmur­ny dzień słotnyw ten chmur­ny dzień słotny ktonie wiem ktoś od­szedł i jes­tem samotny

Nad­szedł już ten czas... aby skończyć z des­truk­cyjną przeszłością ,  wiem będzie bo­lało, bar­dzo bo­lało . Ktoś ko­mu mnie zab­raknie będzie wie­dział gdzie i jak mnie szukać... po­zos­ta­li są już przeszłością Jes­tem jeszcze trochę za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zra­nić. Na­reszcie przy­da się na coś ten cały In­ternet. Tra­fiło na Ciebie. Czy mogę Ci o tym opowiedzieć? Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić.Zo­baczy­my się za niedługo, tuż za bramą. Pos­toimy z uśmie­chem, z ni­mi. Będzie jak wówczas. Nie mogłam te­go po­wie­dzieć, nie miałam jak. Ciągle wspo­minam tam­ten dzień. Po­wiem Ci kiedy dotrę. Powtórzę jeszcze raz. Dziękuję, Ci za to, że o mnie pa­miętałeś. Nie od­szedłeś bez pożeg­na­nia. Jes­tem z Tobą. Widzisz mnie dob­rze, każdy mój krok. Jes­teście ra­zem. --- dla śp. J.M.Kiedy nie wiem, co ro­bię, to wyglądam jak ktoś, kto nie wie, co ro­bi. Kiedy jes­tem po­dek­scy­towa­na lub zde­ner­wo­wana, wyglądam na po­dek­scy­towaną i zde­ner­wo­waną. A kiedy się zgu­bię, co zdarza się często, wi­dać po mnie, że się zgu­biłam. Jak to kiedyś ujął Da­vid: Masz od­wrot­ność te­go, co na­zywają twarzą po­kerzys­ty. Masz, że tak po­wiem... twarz gracza w minigolfa.Zacze­piasz mnie lek­ko mus­kając me serce. Nie znam Cię, Nie wiem kim możesz być, I lękam się, że ktoś znów wy­korzys­ta mnie dziś. I boję się, że ser­ce zim­ne jak lód roz­to­pi się.. Znów.