Ktoś, kto całe życie spędził pod gołym niebem, umie do­cenić so­lidną, grubą księgę. Jeśli człowiek os­trożnie wy­rywa kar­tki, ta­ka księga wys­tar­czy na cały rok roz­pa­lania og­nisk. Nieraz garść wil­gotnych gałązek i sucha książka mogą oca­lić życie. A kiedy ma się ochotę za­palić i nie można zna­leźć faj­ki, książka jest niezastąpiona.


ktoś-kto-całe-życie-spędził-pod-gołym-niebem-umie-do­cenić-so­lidną-grubą-księgę-jeśli człowiek-os­trożnie-wy­rywa-kar­tki-­ka
terry pratchettktośktocałeżyciespędziłpodgołymniebemumiedo­cenićso­lidnągrubąksięgęjeśli człowiekos­trożniewy­rywakar­tkita­kaksięgawys­tar­czyna całyrokroz­pa­laniaog­nisknieraz garśćwil­gotnychgałązeki suchaksiążkamogąoca­lićżyciea kiedyma sięochotęza­palići nie możnazna­leźćfaj­kijest niezastąpionakto całecałe życieżycie spędziłspędził podpod gołymgołym niebemumie do­cenićdo­cenić so­lidnągrubą księgęjeśli człowiek os­trożnieos­trożnie wy­rywawy­rywa kar­tkita­ka księgaksięga wys­tar­czywys­tar­czy na całyna cały rokrok roz­pa­laniaroz­pa­lania og­nisknieraz garść wil­gotnychwil­gotnych gałązekgałązek i suchai sucha książkaksiążka mogąmogą oca­lićoca­lić życiea kiedy ma sięma się ochotęochotę za­palićza­palić i nie możnai nie można zna­leźćzna­leźć faj­kiksiążka jest niezastąpionakto całe życiecałe życie spędziłżycie spędził podspędził pod gołympod gołym niebemumie do­cenić so­lidnąjeśli człowiek os­trożnie wy­rywaos­trożnie wy­rywa kar­tkita­ka księga wys­tar­czyksięga wys­tar­czy na caływys­tar­czy na cały rokna cały rok roz­pa­laniarok roz­pa­lania og­nisknieraz garść wil­gotnych gałązekwil­gotnych gałązek i suchagałązek i sucha książkai sucha książka mogąksiążka mogą oca­lićmogą oca­lić życiea kiedy ma się ochotęma się ochotę za­palićochotę za­palić i nie możnaza­palić i nie można zna­leźći nie można zna­leźć faj­ki

Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna.Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej.Czy roz­budzo­ny ape­tyt na życie na­leży hamować...? Może wys­tar­czy tyl­ko pod­dać się je­go sile...? w za­pasie nie mam ale wys­tar­czy by podzielić po­daruję wam trochę farta tak od serca wasza ra­dość i moją radością olśniewa mocą przy/bądźcie/ a los uśmie­chnie się poczuj­cie eden w każdy dzień nocą pod szczęśliwą gwiazdą pod gołym niebem marzenia s/pełnia/ 21 ma­ja i każdorazowa Krys­ty­na A.Sz. 20.05.2016r.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą?