Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś.


ktoś-nie-śpi-aby-spać-mógł-ktoś
william shakespearektośnieśpiabyspaćmógłktośktoś nienie śpiaby spaćspać mógłmógł ktośktoś nie śpiaby spać mógłspać mógł ktośaby spać mógł ktoś

Niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. -William Shakespeare
niech-ryczy-z-bólu-ranny-łoś-zwierz-zdrów-przebiega-knieje-ktoś-nie-śpi-aby-spać-mógł-ktoś-to-są-zwyczajne-dzieje
Umiera­my dając miej­sce no­wo na­rodzo­nym. Za­kochu­jemy się ,aby ktoś mógł te­go nie odwzajemnić. -respirer
umiera­my-dając-miej­sce-no­wo-na­rodzo­nym-za­kochu­jemy ę-aby-ktoś-mógł-te­go-nie odwzajemnić
Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmur­ny dzień słotny... Kto? Nie wiem... Ktoś od­szedł i jes­tem samotny... -Leopold Staff
ktoś-dziś-mnie-opuśł-w ten-chmur­ny-dzień-słotny-kto-nie-wiem-ktoś od­szedł-i jes­tem-samotny
Zaw­sze miło jest wie­dzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś prze­cież mu­si być tyłkiem te­go świata. -Terry Pratchett
zaw­sze-miło-jest wie­dzieć-że ktoś- gorzej-od nas-ktoś prze­cież-mu­-być-tyłkiem-te­go-świata