Ktoś powiedział mi, że życie to młyńskie koło. Obraca się. Sztuka polega na tym, żeby zatykać nos, kiedy się jest pod wodą, i nie dostać zawrotu głowy, kiedy jest się na górze.


ktoś-powiedział-mi-że-życie-to-młyńskie-koło-obraca-ę-sztuka-polega-na-tym-żeby-zatykać-nos-kiedy-ę-jest-pod-wodą-i-nie-dostać-zawrotu
james baldwinktośpowiedziałmiżeżycietomłyńskiekołoobracasięsztukapoleganatymżebyzatykaćnoskiedysięjestpodwodąniedostaćzawrotugłowygórzektoś powiedziałpowiedział miże życiemłyńskie kołoobraca sięsztuka polegapolega nana tymżeby zatykaćzatykać noskiedy sięsię jestjest podpod wodąi nienie dostaćdostać zawrotuzawrotu głowykiedy jestjest sięsię nana górzektoś powiedział miżycie to młyńskiesztuka polega napolega na tymżeby zatykać noskiedy się jestsię jest podjest pod wodąi nie dostaćnie dostać zawrotudostać zawrotu głowykiedy jest sięjest się nasię na górze

Gdy świat znajduje się raz na górze, raz na dole, to sztuka polega na tym, by być z tymi, co na górze.Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo.Uważaj, by się nie dostać pod czyjeś koło szczęścia.Nie bój się nie zos­ta­wię Cię kiedy umrę. Na­wet tam na górze będę troszczyć się o Ciebie. Tam też jest życie tyl­ko, że w chmurach.Sztuka polega nie na tym, żeby zyskiwać kochanków, ale na tym, żeby ich przy sobie zatrzymywać.