Ktoś powiedział -Pa­nie proszą panów. Ja, w zwiew­nej, białej sukni biegnę do Ciebie; pa­dam Ci w ramiona i roz­poczy­na się taniec. Nag­le, cóż to? To już nie par­kiet pełen ludzi lecz łąka pełna kwiatów, a wśród nich my dwoje. Lecz nag­le jak ośle­piający piorun zja­wia się ONA. Bie­rze twą dłoń i po­ciąga lekko. Ty, jak urzeczo­ny, idziesz za nią. Ja krzyczę, błagam, płaczę, lecz was już nie ma. I zno­wu jes­tem sama, za­gu­biona wśród tłumu za­kocha­nych... ® by Mrs Vercetti 


ktoś-powiedział-pa­nie-proszą-panów-ja-w zwiew­nej-białej-sukni-biegnę-do ciebie-pa­dam-ci w ramiona-i-roz­poczy­na ę-taniec-nag­
mrs vercettiktośpowiedziałpa­nieprosząpanówjaw zwiew­nejbiałejsuknibiegnędo ciebiepa­damci w ramionaroz­poczy­na siętaniecnag­lecóżtotojużnie par­kietpełenludzileczłąkapełnakwiatówwśródnichmy dwojelecznag­lejak ośle­piającypiorunzja­wia sięonabie­rzetwądłońi po­ciągalekkotyjak urzeczo­nyidzieszza niąjakrzyczębłagampłaczęwasnie mazno­wujes­temsamaza­gu­bionatłumuza­kocha­nych®by mrsvercetti ktoś powiedziałpa­nie prosząproszą panówbiałej suknisukni biegnębiegnę do ciebiepa­dam ci w ramionaci w ramiona ii roz­poczy­na sięroz­poczy­na się taniecjuż nie par­kietnie par­kiet pełenpełen ludziludzi leczlecz łąkałąka pełnapełna kwiatówwśród nichnich my dwojelecz nag­lenag­le jak ośle­piającyjak ośle­piający piorunpiorun zja­wia sięzja­wia się onabie­rze twątwą dłońdłoń i po­ciągai po­ciąga lekkoidziesz za niąja krzyczęlecz waswas jużjuż nie mai zno­wuzno­wu jes­temjes­tem samaza­gu­biona wśródwśród tłumutłumu za­kocha­nychza­kocha­nych ®® by mrsby mrs vercetti pa­nie proszą panówbiałej sukni biegnęsukni biegnę do ciebiepa­dam ci w ramiona ici w ramiona i roz­poczy­na sięi roz­poczy­na się taniecjuż nie par­kiet pełennie par­kiet pełen ludzipełen ludzi leczludzi lecz łąkalecz łąka pełnałąka pełna kwiatówa wśród nichwśród nich my dwojelecz nag­le jak ośle­piającynag­le jak ośle­piający piorunjak ośle­piający piorun zja­wia siępiorun zja­wia się onabie­rze twą dłońtwą dłoń i po­ciągadłoń i po­ciąga lekkolecz was jużwas już nie mai zno­wu jes­temzno­wu jes­tem samaza­gu­biona wśród tłumuwśród tłumu za­kocha­nychtłumu za­kocha­nych ®za­kocha­nych ® by mrs® by mrs vercetti