Kto cię ob­ma­wia po­tajem­nie, lęka się ciebie, a kto cię chwa­li w oczy, po­gar­dza tobą.


kto-ę-ob­­wia-po­tajem­nie-lęka ę-ciebie-a kto-ę-chwa­li-w oczy-po­gar­dza-tobą
bolesław szczęsny-herbaczewskiktocięob­ma­wiapo­tajem­nielęka sięciebiea ktochwa­liw oczypo­gar­dzatobąkto cięcię ob­ma­wiaob­ma­wia po­tajem­nielęka się ciebiea kto cięcię chwa­lichwa­li w oczypo­gar­dza tobąkto cię ob­ma­wiacię ob­ma­wia po­tajem­niea kto cię chwa­licię chwa­li w oczykto cię ob­ma­wia po­tajem­niea kto cię chwa­li w oczy

Kto szuka Ciebie, już znalazł Ciebie; już Cię ma, komu Ciebie trzeba; Kto tęskni w niebo Twe, jest w niebie; kto głodny Go, je z Twego chleba. -Leopold Staff
kto-szuka-ciebie-już-znalazł-ciebie-już-cię-komu-ciebie-trzeba-kto-tęskni-w-niebo-twe-jest-w-niebie-kto-głodny-go-z-twego-chleba
Kto się zbliża, te­go nie od­pychaj­cie, a kto od­chodzi, te­go nie zat­rzy­muj­cie. Kto wra­ca, te­go przyj­mujcie tak, jak­by się nig­dy nie oddalał. -Johann Wolfgang Goethe
kto ę-zbliża-te­go-nie od­pychaj­cie-a kto-od­chodzi-te­go-nie zat­rzy­muj­cie-kto wra­ca-te­go-przyj­mujcie-tak-jak­by ę
Częścią doj­rze­wania jest uczu­cie, że w twoim otocze­niu nie ma ni­kogo, kto byłby na ty­le do ciebie po­dob­ny, żeby cię zrozumieć. -John Irving
częśą-doj­rze­wania-jest uczu­cie-że w twoim-otocze­niu-nie  ­kogo-kto-byłby-na ty­-do ciebie-po­dob­ny-żeby-ę-zrozumieć