Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć.


kto-ę-poświęł-dla-dobra-ludzi-powinien-o-ich-sądzie-zapomnieć
zygmunt krasińskiktosiępoświęciłdladobraludzipowinienichsądziezapomniećkto sięsię poświęciłpoświęcił dladla dobradobra ludzipowinien oo ichich sądziesądzie zapomniećkto się poświęciłsię poświęcił dlapoświęcił dla dobradla dobra ludzipowinien o icho ich sądzieich sądzie zapomniećkto się poświęcił dlasię poświęcił dla dobrapoświęcił dla dobra ludzipowinien o ich sądzieo ich sądzie zapomniećkto się poświęcił dla dobrasię poświęcił dla dobra ludzipowinien o ich sądzie zapomnieć

Kto się poświęcił dla dob­ra ludzi, po­winien o ich sądzie zapomnieć.Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć.Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą.Czasem trzeba, żeby aktor poświęcił się dla poety.Kto mężem jest rozumnym, nie powinien nigdy wychowywać dzieci na zbyt mądrych ludzi.