Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał.


kto-ę-zbliża-tego-nie-odpychajcie-a-kto-odchodzi-tego-nie-zatrzymujcie-kto-wraca-tego-przyjmujcie-tak-jakby-ę-nigdy-nie-oddalał
johann wolfgang goethektosięzbliżategonieodpychajciektoodchodzizatrzymujciewracaprzyjmujcietakjakbynigdyoddalałkto sięsię zbliżatego nienie odpychajciekto odchodzitego nienie zatrzymujciekto wracatego przyjmujcieprzyjmujcie takjakby sięsię nigdynigdy nienie oddalałkto się zbliżatego nie odpychajciea kto odchodzitego nie zatrzymujcietego przyjmujcie takjakby się nigdysię nigdy nienigdy nie oddalałjakby się nigdy niesię nigdy nie oddalałjakby się nigdy nie oddalał

Ktoś, kto pyta, jaki życie ma sens, nigdy się tego nie dowie; odpowiedź zna tylko ten, kto tego pytania nie stawia.Kto się zbliża, te­go nie od­pychaj­cie, a kto od­chodzi, te­go nie zat­rzy­muj­cie. Kto wra­ca, te­go przyj­mujcie tak, jak­by się nig­dy nie oddalał.Nieszczęścia spadają tylko na tego, kto się ich boi, zaś tego, kto wychodzi im naprzeciw - omijają.Wybiera się tego, kto się cieszy ogólną sympatią, nie tego, kto się o nią stara.Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je wykonuje.W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone.