Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.


kto-żo-wie-o in­nych-ludziach-może-być-człowiekiem-uczo­nym-ale-ten-kto-ro­zumie-­mego-siebie-jest bar­dziej-in­te­ligen­tny
lao tsektodużowieo in­nychludziachmożebyćczłowiekiemuczo­nymaletenktoro­zumiesa­megosiebiejest bar­dziejin­te­ligen­tnykto pa­nujenadin­ny­mijest i sil­nyjest pa­nemjest jeszczesilniejszykto dużodużo wiewie o in­nycho in­nych ludziachmoże byćbyć człowiekiemczłowiekiem uczo­nymale tenkto ro­zumiero­zumie sa­megosa­mego siebiejest bar­dziej in­te­ligen­tnykto pa­nuje nadnad in­ny­mimoże jest i sil­nyale tenkto jest pa­nemjest pa­nem sa­megosa­mego siebiejest jeszcze silniejszykto dużo wiedużo wie o in­nychwie o in­nych ludziachmoże być człowiekiembyć człowiekiem uczo­nymkto ro­zumie sa­megoro­zumie sa­mego siebiekto pa­nuje nad in­ny­mikto jest pa­nem sa­megojest pa­nem sa­mego siebie

Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie. -Lao Tse
sil­nym-jest ten-kto-zwy­ęża-in­nych-wiel­kim jest ten-kto-przez­wy­ęża-­mego-siebie
Ten, kto zna in­nych, po­siada tyl­ko wiedzę. Ten, kto zna siebie sa­mego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao-Te-King
ten-kto-zna-in­nych-po­siada-tyl­ko-wiedzę-ten kto-zna-siebie-­mego-jest człowiekiem-oświeconym
Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym. -Tao-Te-King
ten-kto-zwy­ęża-in­nych-ludzi-jest tyl­ko-sil­ny-ten kto-zwy­ęstwo-nad-sobą-­mym-od­no­-jest człowiekiem-potężnym
Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu
czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym. -Tao - Te - King
ten-kto-zwycięża-innych-ludzi-jest-tylko-silny-ten-kto-zwycięstwo-nad-sobą-samym-odnosi-jest-człowiekiem-potężnym