Kto by znalazł sposób, by można sądzić wedle sprawiedliwości i wybierać ludzi wedle rozumu, stworzyłby tym jednym najdoskonalsza formę społeczności.


kto-by-znalazł-sposób-by-można-sądzić-wedle-sprawiedliwoś-i-wybierać-ludzi-wedle-rozumu-stworzyłby-tym-jednym-najdoskonalsza-formę
michel de montaignektobyznalazłsposóbmożnasądzićwedlesprawiedliwościwybieraćludzirozumustworzyłbytymjednymnajdoskonalszaformęspołecznościkto byby znalazłznalazł sposóbby możnamożna sądzićsądzić wedlewedle sprawiedliwościsprawiedliwości ii wybieraćwybierać ludziludzi wedlewedle rozumustworzyłby tymtym jednymjednym najdoskonalszanajdoskonalsza formęformę społecznościkto by znalazłby znalazł sposóbby można sądzićmożna sądzić wedlesądzić wedle sprawiedliwościwedle sprawiedliwości isprawiedliwości i wybieraći wybierać ludziwybierać ludzi wedleludzi wedle rozumustworzyłby tym jednymtym jednym najdoskonalszajednym najdoskonalsza formęnajdoskonalsza formę społecznościkto by znalazł sposóbby można sądzić wedlemożna sądzić wedle sprawiedliwościsądzić wedle sprawiedliwości iwedle sprawiedliwości i wybieraćsprawiedliwości i wybierać ludzii wybierać ludzi wedlewybierać ludzi wedle rozumustworzyłby tym jednym najdoskonalszatym jednym najdoskonalsza formęjednym najdoskonalsza formę społecznościby można sądzić wedle sprawiedliwościmożna sądzić wedle sprawiedliwości isądzić wedle sprawiedliwości i wybieraćwedle sprawiedliwości i wybierać ludzisprawiedliwości i wybierać ludzi wedlei wybierać ludzi wedle rozumustworzyłby tym jednym najdoskonalsza formętym jednym najdoskonalsza formę społeczności

Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności.Mężczyzna sądzi o rzeczach wedle nauki i sztuki; kobieta wedle chwilowych wrażeń i panującej mody.Przyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw.Miałem sen, że pewnego dnia czworo moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakterów.Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty.Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika.