Kto chce czytać aforyzmy, które by mu się zupełnie podobały, musi je sam, pisać.


kto-chce-czytać-aforyzmy-które-by-mu-ę-zupełnie-podobały-musi-sam-pisać
adolf nowaczyńskiktochceczytaćaforyzmyktórebymusięzupełniepodobałymusisampisaćkto chcechce czytaćczytać aforyzmyktóre byby mumu sięsię zupełniezupełnie podobałymusi jeje samkto chce czytaćchce czytać aforyzmyktóre by muby mu sięmu się zupełniesię zupełnie podobałymusi je samkto chce czytać aforyzmyktóre by mu sięby mu się zupełniemu się zupełnie podobałyktóre by mu się zupełnieby mu się zupełnie podobały

Kto chce rozponać mędrca sam musi być mądry.Kto chce ciepło wnosić w świat, sam musi płonąć ogniem.Klasyka to dzieła, które każdy chce znać, ale których nikt nie chce czytać.Kto chce być uczniem Jezusa, musi wziąć na siebie swój krzyż, to jest swoje uciski i cierpienia albo samo ciało, które ma kształt krzyża.Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą.Kto chce świecić, ten musi się spalać.