Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu.


kto-chce-iść-drogą-prostoty-niech-idzie-cicho-w-milczeniu
anonimktochceiśćdrogąprostotyniechidziecichomilczeniukto chcechce iśćiść drogądrogą prostotyniech idzieidzie cichocicho ww milczeniukto chce iśćchce iść drogąiść drogą prostotyniech idzie cichoidzie cicho wcicho w milczeniukto chce iść drogąchce iść drogą prostotyniech idzie cicho widzie cicho w milczeniukto chce iść drogą prostotyniech idzie cicho w milczeniu

Tylko prostota jest wielka. Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu.By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Niech nikt nie mówi mi jaką drogą mam iść, sam wy­bieram kieru­nek me­go rozwoju.`Choć nie wiem po co ale w dal­szym ciągu chcę iść tą samą drogą.Kto chce wejść na szczyt, mu­si zaczy­nać od dołu, a po­tem iść krok za kro­kiem, nie przys­pie­szając go. Zły to ta­ter­nik czy al­pi­nis­ta, który zaczy­na wspi­naczkę w góry od zry­wu i wiel­kiego wy­siłku. Dob­ry - idzie krok za kro­kiem, po­woli, spokojnie.