Kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie.


kto-chce-jednym-spojrzeniem-ująć-wiele-równocześnie-przedmiotów-ten-żadnego-z-nich-nie-widzi-wyraźnie
kartezjuszktochcejednymspojrzeniemująćwielerównocześnieprzedmiotówtenżadnegonichniewidziwyraźniekto chcechce jednymjednym spojrzeniemspojrzeniem ująćująć wielewiele równocześnierównocześnie przedmiotówten żadnegożadnego zz nichnich nienie widziwidzi wyraźniekto chce jednymchce jednym spojrzeniemjednym spojrzeniem ująćspojrzeniem ująć wieleująć wiele równocześniewiele równocześnie przedmiotówten żadnego zżadnego z nichz nich nienich nie widzinie widzi wyraźniekto chce jednym spojrzeniemchce jednym spojrzeniem ująćjednym spojrzeniem ująć wielespojrzeniem ująć wiele równocześnieująć wiele równocześnie przedmiotówten żadnego z nichżadnego z nich niez nich nie widzinich nie widzi wyraźniekto chce jednym spojrzeniem ująćchce jednym spojrzeniem ująć wielejednym spojrzeniem ująć wiele równocześniespojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotówten żadnego z nich nieżadnego z nich nie widziz nich nie widzi wyraźnie

Kto chce jed­nym spoj­rze­niem ująć wiele równocześnie przed­miotów, ten żad­ne­go z nich nie widzi wyraźnie.Niektórym są potrzebne okulary, aby widzieć jasno i wyraźnie: nie pozwólcie im jednak mówić, że bez okularów nikt nie widzi wyraźnie.Ten tylko stanie na wydarzeń czele, ten tylko wrogów stopom swym podściele, kto wiele cierpiał i kto kochał wiele!Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Człek na jedno oko ślepy, więcej widzi niż ci, którzy patrzą dwoma, bo oni widzą dwoma jedno oko u niego, a on u nich jednym dwa.