Kto chce odeg­rać większą rolę, mu­si mieć za sobą kil­ka mniej­szych ról.


kto-chce-odeg­rać-większą-rolę-mu­-mieć-za sobą-kil­ka-mniej­szych-ról
bolesław paszkowskiktochceodeg­raćwiększąrolęmu­simiećza sobąkil­kamniej­szychrólkto chcechce odeg­raćodeg­rać większąwiększą rolęmu­si miećmieć za sobąza sobą kil­kakil­ka mniej­szychmniej­szych rólkto chce odeg­raćchce odeg­rać większąodeg­rać większą rolęmu­si mieć za sobąmieć za sobą kil­kaza sobą kil­ka mniej­szychkil­ka mniej­szych rólkto chce odeg­rać większąchce odeg­rać większą rolęmu­si mieć za sobą kil­kamieć za sobą kil­ka mniej­szychza sobą kil­ka mniej­szych rólkto chce odeg­rać większą rolęmu­si mieć za sobą kil­ka mniej­szychmieć za sobą kil­ka mniej­szych ról

Każda ko­bieta chce wziąć od­wet i chce prze­baczyć. Jeśli nie odeg­ra się na nas, odeg­ra się na kimś in­nym, al­bo na nas za ko­goś innego.Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco- Dlacze­go ko­nie­cznie nie możesz mieć rac­ji tyl­ko dla­tego, że kil­ka mi­lionów ludzi sądzi, że jej nie masz.W ak­tor­stwie trze­ba mieć przed oczy­ma, że nie wol­no grać, tyl­ko sta­rać się być sobą.Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości.Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy.