Kto chce oglądać Boga twarzą w twarz, ten nie powinien Go szukać na pustym firmamencie świat swoich myśli, lecz w miłości bliźniego.


kto-chce-oglądać-boga-twarzą-w-twarz-ten-nie-powinien-go-szukać-na-pustym-firmamencie-świat-swoich-myśli-lecz-w-miłoś-bliźniego
fiodor dostojewskiktochceoglądaćbogatwarzątwarztenniepowiniengoszukaćnapustymfirmamencieświatswoichmyślileczmiłościbliźniegokto chcechce oglądaćoglądać bogaboga twarzątwarzą ww twarzten nienie powinienpowinien gogo szukaćszukać nana pustympustym firmamenciefirmamencie światświat swoichswoich myślilecz ww miłościmiłości bliźniegokto chce oglądaćchce oglądać bogaoglądać boga twarząboga twarzą wtwarzą w twarzten nie powiniennie powinien gopowinien go szukaćgo szukać naszukać na pustymna pustym firmamenciepustym firmamencie światfirmamencie świat swoichświat swoich myślilecz w miłościw miłości bliźniegokto chce oglądać bogachce oglądać boga twarząoglądać boga twarzą wboga twarzą w twarzten nie powinien gonie powinien go szukaćpowinien go szukać nago szukać na pustymszukać na pustym firmamenciena pustym firmamencie światpustym firmamencie świat swoichfirmamencie świat swoich myślilecz w miłości bliźniegokto chce oglądać boga twarząchce oglądać boga twarzą woglądać boga twarzą w twarzten nie powinien go szukaćnie powinien go szukać napowinien go szukać na pustymgo szukać na pustym firmamencieszukać na pustym firmamencie światna pustym firmamencie świat swoichpustym firmamencie świat swoich myśli

Kto pragnie ujrzeć twarzą w twarz żywego Boga, niech nie szuka go na pustym fundamencie własnych myśli, lecz w miłości braterskiej.Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą.Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien gnać ich przed sobą, lecz sprawić, żeby podążali za nim.Mężczyzna jest problemem, kobieta obrazem. Kto chce wiedzieć, o czym kobieta myśli rzeczywiście - co zresztą jest nieco niebezpiecznym - ten winien na nią tylko patrzeć, lecz nigdy jej się nie przysłuchiwać.Ten, kto odważny jest, lecz o miłości zapomniał i kto jest szczodry, iecz zapomniał o oszczędności, kto pierwszym być pragnie, lecz zapomniał o tych, co za nim pozostali, ku śmierci zdąża.Kto chce opanować świat zewnętrzny, zostaje opanowany przez otoczenie. A kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego.