Kto chce w prawidłowy sposób rozumować powinien umieć się odzwyczaić od przyjmowania czegokolwiek na wiarę. Przyzwyczajenie się do wierzenia jest największą przeszkodą poznania naukowego.


kto-chce-w-prawidłowy-sposób-rozumować-powinien-umieć-ę-odzwyczaić-od-przyjmowania-czegokolwiek-na-wiarę-przyzwyczajenie-ę-do-wierzenia-jest
giordano brunoktochceprawidłowysposóbrozumowaćpowinienumiećsięodzwyczaićodprzyjmowaniaczegokolwieknawiaręprzyzwyczajeniedowierzeniajestnajwiększąprzeszkodąpoznanianaukowegokto chcechce ww prawidłowyprawidłowy sposóbsposób rozumowaćrozumować powinienpowinien umiećumieć sięsię odzwyczaićodzwyczaić odod przyjmowaniaprzyjmowania czegokolwiekczegokolwiek nana wiaręprzyzwyczajenie sięsię dodo wierzeniawierzenia jestjest największąnajwiększą przeszkodąprzeszkodą poznaniapoznania naukowegokto chce wchce w prawidłowyw prawidłowy sposóbprawidłowy sposób rozumowaćsposób rozumować powinienrozumować powinien umiećpowinien umieć sięumieć się odzwyczaićsię odzwyczaić ododzwyczaić od przyjmowaniaod przyjmowania czegokolwiekprzyjmowania czegokolwiek naczegokolwiek na wiaręprzyzwyczajenie się dosię do wierzeniado wierzenia jestwierzenia jest największąjest największą przeszkodąnajwiększą przeszkodą poznaniaprzeszkodą poznania naukowego

Stałą przeszkodą na drodze ludzkiego doskonalenia się jest przyzwyczajenie.Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą.Największą przeszkodą współczucia są doktryny. Strzeż się ich w sobie; z początku ułatwiają, później otępiają, w końcu stają się zagładą rozumu i uczucia.Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy.Kto sławę chce mieć, powinien zawczasu ze czcią się pożegnać i ćwiczyć się w ciężkiej sztuce odchodzenia w porę.Okres narzeczeństwa nie powinien nigdy trwać długo, daje bowiem okazję do gruntownego poznania się przed ślubem.