Kto czy­ni się włas­nym nau­czy­cielem, czy­ni się uczniem głupca.


kto-czy­ ę-włas­nym-nau­czy­cielem-czy­ ę-uczniem-głupca
św. bernard z clairvauxktoczy­ni sięwłas­nymnau­czy­cielemuczniemgłupcakto czy­ni sięczy­ni się włas­nymwłas­nym nau­czy­cielemczy­ni się uczniemuczniem głupcakto czy­ni się włas­nymczy­ni się włas­nym nau­czy­cielemczy­ni się uczniem głupcakto czy­ni się włas­nym nau­czy­cielem

Każdy jest nau­czy­cielem, im częściej spo­tykam ludzi i z ni­mi roz­ma­wiam, tym więcej się uczę. Dziec­ko z uli­cy, które się uśmie­cha, jest nau­czy­cielem, bo przy­pomi­na o tym, żeby się uśmiechać.Ból jest naj­lep­szym nau­czy­cielem. Tyl­ko nikt nie chce być je­go uczniem.Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela.Nieuk nie może być nau­czy­cielem innych.Pi­sanie jest naj­lep­szym nau­czy­cielem wymowy.Strach nie jest długot­rwałym nau­czy­cielem obowiązku.