Kto głową ro­bi, na głowę umierać musi.


kto-głową-ro­bi-na głowę-umierać-musi
wolfgang pauliktogłowąro­bina głowęumieraćmusikto głowągłową ro­bina głowę umieraćumierać musikto głową ro­bina głowę umierać musi

Pamiętaj, że zawracanie głowy służy wielkiej sprawie miłości. Tylko nigdy przy tym nie wiadomo, kto zawraca, kto ma głowę oraz czyja głowa jest zawracana.Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie musi umierać samotnie.Pa­miętaj, że zaw­ra­canie głowy służy wiel­kiej spra­wie miłości. Tyl­ko nig­dy przy tym nie wiado­mo, kto zaw­ra­ca, kto ma głowę oraz czy­ja głowa jest zawracana! Umierać musi, co ma żyć.Przy uderza­niu głową w mur, cały trik po­lega na tym by zro­zumieć, że go nie prze­bije­my. Za­nim roz­wa­limy głowę.Z głową przy murze mogą żyć tylko psy. Aby istnieć, człowiek musi się buntować.