Kto idzie na pustynię, ten nie szuka tam chleba, lecz niesie w sobie głód za czymś większym.


kto-idzie-na-pustynię-ten-nie-szuka-tam-chleba-lecz-niesie-w-sobie-głód-za-czymś-większym
julius angerhausenktoidzienapustyniętennieszukatamchlebaleczniesiesobiegłódzaczymświększymkto idzieidzie nana pustynięten nienie szukaszuka tamtam chlebalecz niesieniesie ww sobiesobie głódgłód zaza czymśczymś większymkto idzie naidzie na pustynięten nie szukanie szuka tamszuka tam chlebalecz niesie wniesie w sobiew sobie głódsobie głód zagłód za czymśza czymś większymkto idzie na pustynięten nie szuka tamnie szuka tam chlebalecz niesie w sobieniesie w sobie głódw sobie głód zasobie głód za czymśgłód za czymś większymten nie szuka tam chlebalecz niesie w sobie głódniesie w sobie głód zaw sobie głód za czymśsobie głód za czymś większym

Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi. Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni.Ten kto nie wy­kona mis­ji jest śmieciem, lecz ten kto porzu­ca przy­jaciela jest jeszcze większym śmieciem.Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.Kto szuka Ciebie, już znalazł Ciebie; już Cię ma, komu Ciebie trzeba; Kto tęskni w niebo Twe, jest w niebie; kto głodny Go, je z Twego chleba.Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w całym wszechświecie.