Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła?


kto-jest-bardziej-niemądry-dziecko-które-boi-ę-ciemnoś-czy-mężczyzna-który-boi-ę-światła
freehilktojestbardziejniemądrydzieckoktóreboisięciemnościczymężczyznaktóryświatłakto jestjest bardziejbardziej niemądryktóre boiboi sięsię ciemnościczy mężczyznaktóry boiboi sięsię światłakto jest bardziejjest bardziej niemądryktóre boi sięboi się ciemnościktóry boi sięboi się światłakto jest bardziej niemądryktóre boi się ciemnościktóry boi się światła

Czym jest raj? To miej­sce wol­ne zła, smut­ku, bólu, niena­wiści, cier­pienia, woj­ny. Pa­nuja tam miłość, przy­jaźń, cisza, spokój... Więc te­raz na­suwa się py­tanie: Czy człowiek boi sie śmier­ci, czy boi się zo­baczyć Bo­ga, który zna wszys­tkie je­go grzechy? Szlachetny człowiek nie boi się ani ciemności, ani światła.Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.Ateis­ta nie boi się śmier­ci, bo nie wie­rzy, że po niej is­tnieje in­na sfe­ra. Wierzący boi się, bo nie jest pew­ny czy tra­fi tam gdzie by chciał.W dyk­ta­turze każdy boi się każde­go, a je­den boi się najbardziej.