Kto kar­ku przy­gina, łat­wiej do góry się wspina.


kto-kar­ku-przy­gina-łat­wiej-do góry ę-wspina
bujak bogusławktokar­kuprzy­ginałat­wiejdo góry sięwspinakto kar­kukar­ku przy­ginałat­wiej do góry siędo góry się wspinakto kar­ku przy­ginałat­wiej do góry się wspina

` Cza­sem łat­wiej roz­ma­wia się z obcą osobą, niż z przy­jacielem . -zezulec
` cza­sem-łat­wiej-roz­­wia ę-z obcą-osobą-ż-z przy­jacielem
Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron
nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
Im kto ma mniej za­sad, tym łat­wiej je porzuca. -Andrzej Majewski
im kto- mniej-za­sad-tym-łat­wiej- porzuca
Nie tak łat­wo jest um­rzeć z miłości. Łat­wiej się prze­ziębić z jej braku. -Gold Fishy
nie-tak-łat­wo-jest um­rzeć-z miłoś-Łat­wiej ę-prze­ziębić-z jej-braku
Kto musi być cierpliwy? Kto podejmuje wielkie dzieło, wspina się na górę, je ryby. -Johann Wolfgang Goethe
kto-musi-być-cierpliwy-kto-podejmuje-wielkie-dzieło-wspina-ę-na-górę-ryby
Łat­wiej wyrzu­cić ty­siące rub­li z kie­sze­ni, aniżeli jed­no przy­wiąza­nie z serca. -Bolesław Prus
Łat­wiej-wyrzu­ć-ty­ą-rub­li-z kie­sze­-aniżeli-jed­no-przy­wiąza­nie-z serca