Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.


kto-kocha-jest-cierpliwy-i-łaskawy-kto-kocha-nie-zazdroś-nie-szuka-poklasku-nie-unosi-ę-pychą-kto-kocha-okazuje-szacunek-nie-szuka-własnej
paweł z tarsu Śwktokochajestcierpliwyłaskawyktoniezazdrościszukapoklaskuunosisiępychąokazujeszacunekwłasnejkorzyścigniewempamiętazłegokto kochajest cierpliwycierpliwy ii łaskawykto kochanie zazdrościnie szukaszuka poklaskunie unosiunosi sięsię pychąkto kochaokazuje szacuneknie szukaszuka własnejwłasnej korzyścinie unosiunosi sięsię gniewemnie pamiętapamięta złegojest cierpliwy icierpliwy i łaskawynie szuka poklaskunie unosi sięunosi się pychąnie szuka własnejszuka własnej korzyścinie unosi sięunosi się gniewemnie pamięta złego

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje.Kto stokroć kocha, stokroć cierpi, kto ma jedną miłość - jeden ma ból; kto nie kocha - nie cierpi.Kto jest przyjacielem ten kocha ale nie każdy kto kocha jest też przyjacielem.Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.