Kto kocha siebie, jest wielki przez siebie, kto kocha ludzi, jest wielki przez swoje oddanie. Największy jest ten, kto ukochał Boga.


kto-kocha-siebie-jest-wielki-przez-siebie-kto-kocha-ludzi-jest-wielki-przez-swoje-oddanie-największy-jest-ten-kto-ukochał-boga
soren aabye kierkegaardktokochasiebiejestwielkiprzezktoludziswojeoddanienajwiększytenukochałbogakto kochakocha siebiejest wielkiwielki przezprzez siebiekto kochakocha ludzijest wielkiwielki przezprzez swojeswoje oddanienajwiększy jestjest tenkto ukochałukochał bogakto kocha siebiejest wielki przezwielki przez siebiekto kocha ludzijest wielki przezwielki przez swojeprzez swoje oddanienajwiększy jest tenkto ukochał bogajest wielki przez siebiejest wielki przez swojewielki przez swoje oddaniejest wielki przez swoje oddanie

Najpiękniejsza miłość do Boga wyraża się przez skruchę. Ten kocha Boga najgłębiej, kto oddaje mu w darze swoje winy.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie.Kto jest przyjacielem ten kocha ale nie każdy kto kocha jest też przyjacielem.