Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety – ten go nie wart.


kto-kocha-ten-czuć-powinien-i-przeczuwać-a-kto-nie-odgadnie-serca-kobiety-ten-go-nie-wart
józef ignacy kraszewskiktokochatenczućpowinienprzeczuwaćktonieodgadniesercakobietygowartkto kochaten czućczuć powinienpowinien ii przeczuwaćkto nienie odgadnieodgadnie sercaserca kobietykobiety –– tenten gogo nienie wartten czuć powinienczuć powinien ipowinien i przeczuwaća kto niekto nie odgadnienie odgadnie sercaodgadnie serca kobietyserca kobiety –kobiety – ten– ten goten go niego nie wartten czuć powinien iczuć powinien i przeczuwaća kto nie odgadniekto nie odgadnie sercanie odgadnie serca kobietyodgadnie serca kobiety –serca kobiety – tenkobiety – ten go– ten go nieten go nie wartten czuć powinien i przeczuwaća kto nie odgadnie sercakto nie odgadnie serca kobietynie odgadnie serca kobiety –odgadnie serca kobiety – tenserca kobiety – ten gokobiety – ten go nie– ten go nie wart

Kto kocha - ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.Kto kocha, ten czuć po­winien i przeczu­wać, a kto nie od­gadnie ser­ca ko­biety - ten go nie wart.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie.