Kto ku wiel­kiemu zmie­rza, na małe się nie ogląda.


kto-ku wiel­kiemu-zmie­rza-na łe ę-nie ogląda
jang czuktoku wiel­kiemuzmie­rzana małe sięnie oglądakto ku wiel­kiemuku wiel­kiemu zmie­rzana małe się nie oglądakto ku wiel­kiemu zmie­rza

Nie­chaj ludzkość się oc­knie, gdyż zmie­rza ku zagładzie.My także, jak słońce, zmie­rza­my ku zachodowi.Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.życie bez ce­lu może bar­dziej wyczer­py­wać niż mo­zol­ne zmie­rza­nie do niego Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane.na­rodziło się no­we marzenie, od­ległe marzenie by poznać, a nadzieje się spełniają gdy zmie­rza­my ku ich centrum.