Kto mając siedemdziesiąt lat pragnie być uroczą starszą panią, musi być uroczą już od lat siedemnastu.


kto-mając-siedemdziesiąt-lat-pragnie-być-uroczą-starszą-panią-musi-być-uroczą-już-od-lat-siedemnastu
eleonora rooseveltktomającsiedemdziesiątlatpragniebyćurocząstarsząpaniąmusijużodsiedemnastukto mającmając siedemdziesiątsiedemdziesiąt latlat pragniepragnie byćbyć urocząuroczą starsząstarszą paniąmusi byćbyć urocząuroczą jużjuż odod latlat siedemnastukto mając siedemdziesiątmając siedemdziesiąt latsiedemdziesiąt lat pragnielat pragnie byćpragnie być urocząbyć uroczą starsząuroczą starszą paniąmusi być urocząbyć uroczą jużuroczą już odjuż od latod lat siedemnastukto mając siedemdziesiąt latmając siedemdziesiąt lat pragniesiedemdziesiąt lat pragnie byćlat pragnie być urocząpragnie być uroczą starsząbyć uroczą starszą paniąmusi być uroczą jużbyć uroczą już oduroczą już od latjuż od lat siedemnastukto mając siedemdziesiąt lat pragniemając siedemdziesiąt lat pragnie byćsiedemdziesiąt lat pragnie być urocząlat pragnie być uroczą starsząpragnie być uroczą starszą paniąmusi być uroczą już odbyć uroczą już od laturoczą już od lat siedemnastu

Do lat 25 dzieci kochają rodziców; mając lat 25 - oceniają ich, potem już im wybaczają. -Hipolit Taine
do-lat-25-dzieci-kochają-rodziców-mając-lat-25-oceniają-ich-potem-już-im-wybaczają
Mając dwadzieścia lat myślałem tyl­ko o kocha­niu. Po­tem kochałem już myśleć. -Albert Einstein
mając-dwadzieścia-lat-myśłem-tyl­ko-o kocha­niu-po­tem kochałem-już-myść
Wys­tar­czy urodzić się dziesięć lat wcześniej, by już być kimś in­nym duchowo. -Johann Wolfgang Goethe
wys­tar­czy-urodzić ę-dziesięć-lat-wcześniej-by już-być-kimś-in­nym-duchowo
Daję słowo, zatem ja już przeszło czterdzieści lat mówię prozą, nie mając o tym żywnego pojęcia! -Molier
daję-słowo-zatem-ja-już-przeszło-czterdzieś-lat-mówię-prozą-nie-mając-o-tym-żywnego-pojęcia