Kto miłości nie zna­lazł już jej nie odnajdzie, Kto na nią wciąż cze­ka ni­kogo nie kocha, spróbuj nie chcieć jej wca­le - wte­dy przyj­dzie sama.


kto-miłoś-nie zna­lazł-już-jej-nie odnajdzie-kto-na ą-wciąż-cze­ka-­kogo-nie kocha-spróbuj-nie chcieć-jej-wca­- wte­dy
jan twardowskiktomiłościnie zna­lazłjużjejnie odnajdziena niąwciążcze­kani­kogonie kochaspróbujnie chciećwca­le wte­dyprzyj­dziesamakto miłościmiłości nie zna­lazłnie zna­lazł jużjuż jejjej nie odnajdziekto na niąna nią wciążwciąż cze­kacze­ka ni­kogoni­kogo nie kochaspróbuj nie chciećnie chcieć jejjej wca­le wte­dy przyj­dzieprzyj­dzie samakto miłości nie zna­lazłmiłości nie zna­lazł jużnie zna­lazł już jejjuż jej nie odnajdziekto na nią wciążna nią wciąż cze­kawciąż cze­ka ni­kogocze­ka ni­kogo nie kochaspróbuj nie chcieć jejnie chcieć jej wca­le wte­dy przyj­dzie samakto miłości nie zna­lazł jużmiłości nie zna­lazł już jejnie zna­lazł już jej nie odnajdziekto na nią wciąż cze­kana nią wciąż cze­ka ni­kogowciąż cze­ka ni­kogo nie kochaspróbuj nie chcieć jej wca­lekto miłości nie zna­lazł już jejmiłości nie zna­lazł już jej nie odnajdziekto na nią wciąż cze­ka ni­kogona nią wciąż cze­ka ni­kogo nie kocha

Spróbuj nie chcieć jej wcale wte­dy przyj­dzie sama. -Jan Twardowski
spróbuj-nie chcieć-jej-wcale-wte­dy-przyj­dzie-sama
Kto ni­kogo nie kocha, sam niczy­jej nie zaz­na miłości. -Demokryt
kto-­kogo-nie kocha-sam-niczy­jej-nie zaz­na-miłoś
Kto raz zna­lazł sam siebie, nie może stra­cić nic na tym świecie. A kto raz zro­zumiał człowieka w so­bie, zro­zumie wszys­tkich ludzi. -Stefan Zweig
kto-raz-zna­lazł-sam-siebie-nie może-stra­ć-nic-na tym-świecie-a kto-raz-zro­zumiał-człowieka-w so­bie-zro­zumie-wszys­tkich-ludzi