Kto milczy, ten zdaje się zezwalać.


kto-milczy-ten-zdaje-ę-zezwalać
bonifacy viiiktomilczytenzdajesięzezwalaćkto milczyten zdajezdaje sięsię zezwalaćten zdaje sięzdaje się zezwalaćten zdaje się zezwalać

Kto bardzo cierpi, milczy.Komu język posłuszny, ten często milczy.To przyjemność słuchać jak ten człowiek milczy.Kto milczy - nie będzie rozumiany.Kto ra­no wsta­je, te­mu się źle zdaje.Kto rano wstaje, temu się źle zdaje.