Kto na ludzi patrzy jak na stado i ucieka przed nim co sił w nogach, tego ono z pewnością dopędzi i weźmie na rogi.


kto-na-ludzi-patrzy-jak-na-stado-i-ucieka-przed-nim-co-ł-w-nogach-tego-ono-z-pewnośą-dopędzi-i-weźmie-na-rogi
anonimktonaludzipatrzyjakstadouciekaprzednimcosiłnogachtegoonopewnościądopędziweźmierogikto nana ludziludzi patrzypatrzy jakjak nana stadostado ii uciekaucieka przedprzed nimnim coco siłw nogachtego onoono zz pewnościąpewnością dopędzidopędzi ii weźmieweźmie nana rogikto na ludzina ludzi patrzyludzi patrzy jakpatrzy jak najak na stadona stado istado i uciekai ucieka przeducieka przed nimprzed nim conim co siłco sił wsił w nogachtego ono zono z pewnościąz pewnością dopędzipewnością dopędzi idopędzi i weźmiei weźmie naweźmie na rogikto na ludzi patrzyna ludzi patrzy jakludzi patrzy jak napatrzy jak na stadojak na stado ina stado i uciekastado i ucieka przedi ucieka przed nimucieka przed nim coprzed nim co siłnim co sił wco sił w nogachtego ono z pewnościąono z pewnością dopędziz pewnością dopędzi ipewnością dopędzi i weźmiedopędzi i weźmie nai weźmie na rogikto na ludzi patrzy jakna ludzi patrzy jak naludzi patrzy jak na stadopatrzy jak na stado ijak na stado i uciekana stado i ucieka przedstado i ucieka przed nimi ucieka przed nim coucieka przed nim co siłprzed nim co sił wnim co sił w nogachtego ono z pewnością dopędziono z pewnością dopędzi iz pewnością dopędzi i weźmiepewnością dopędzi i weźmie nadopędzi i weźmie na rogi

Oj, nie tak się trzyma Własny cień człowieka Jako smutek tego Co przed nim ucieka!Przed nieszczęśliwym wszystko ucieka jak przed straszydłem z piekła.Kto zdobywszy pocałunek nie sięgnął po nic więcej, z pewnością jest niegodny i tego, co otrzymał.Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność.Uciekam przed tym, co mnie goni i gonię tego, co przede mną ucieka.Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów.