Kto nap­rawdę kocha, pra­wie nig­dy nie poz­na, kiedy ten dru­gi przes­tał kochać.


kto-nap­rawdę-kocha-pra­wie-nig­dy-nie poz­na-kiedy-ten-dru­gi-przes­ł-kochać
françois de la rochefoucauldktonap­rawdękochapra­wienig­dynie poz­nakiedytendru­giprzes­tałkochaćkto nap­rawdęnap­rawdę kochapra­wie nig­dynig­dy nie poz­nakiedy tenten dru­gidru­gi przes­tałprzes­tał kochaćkto nap­rawdę kochapra­wie nig­dy nie poz­nakiedy ten dru­giten dru­gi przes­tałdru­gi przes­tał kochaćkiedy ten dru­gi przes­tałten dru­gi przes­tał kochaćkiedy ten dru­gi przes­tał kochać

Kochająca oso­ba po­pełnia pra­wie zaw­sze ten błąd, że nie czu­je, kiedy dru­ga stro­na przes­ta­je kochać. -François de La Rochefoucauld
kochająca-oso­ba-po­pełnia-pra­wie-zaw­sze-ten-błąd-że nie czu­-kiedy-dru­ga-stro­na-przes­­-kochać
Człowiek nig­dy nie wie, ja­ki jest nap­rawdę, zmienia włas­ne zda­nie o so­bie, raz siebie kocha, a raz nienawidzi. -Antoni Kępiński
człowiek-nig­dy-nie wie-ja­ki-jest nap­rawdę-zmienia-włas­ne-zda­nie-o so­bie-raz-siebie-kocha-a raz-nienawidzi
Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis
nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
Kiedy rodzi się praw­dzi­wa miłość, włas­ne ja przes­ta­je is­tnieć i ten, kto kocha goręcej, nie ma już nic więcej do dodania. -Maria Kalergis
kiedy-rodzi ę-praw­dzi­wa-miłość-włas­ne-ja przes­­-is­tnieć-i ten-kto-kocha-goręcej-nie  już-nic-więcej-do dodania