Kto nie lu­bi ko­biet, wi­na i śpiewu po­zos­ta­nie głup­cem całe życie.


kto-nie lu­bi-ko­biet-wi­na-i śpiewu-po­zos­­nie-głup­cem-całe-życie
martin luther kingktonie lu­biko­bietwi­nai śpiewupo­zos­ta­niegłup­cemcałeżyciekto nie lu­binie lu­bi ko­bietwi­na i śpiewui śpiewu po­zos­ta­niepo­zos­ta­nie głup­cemgłup­cem całecałe życiekto nie lu­bi ko­bietwi­na i śpiewu po­zos­ta­niei śpiewu po­zos­ta­nie głup­cempo­zos­ta­nie głup­cem całegłup­cem całe życiewi­na i śpiewu po­zos­ta­nie głup­cemi śpiewu po­zos­ta­nie głup­cem całepo­zos­ta­nie głup­cem całe życiewi­na i śpiewu po­zos­ta­nie głup­cem całei śpiewu po­zos­ta­nie głup­cem całe życie

Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
być-głup­cem-i zda­wać-so­bie-z te­go-sprawę- lep­sze-to ż-być-głup­cem-i uważać ę-za mądrego
Kto jest głup­cem? Kto tra­ci wszys­tko, co otrzymał. -Talmud
kto-jest głup­cem-kto-tra­-wszys­tko-co otrzymał
Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek
nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko
całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
Nie uważaj się za mądre­go, jeśli nie masz od­wa­gi naz­wać siebie głup­cem i nie uważaj się za głup­ca, jeśli nig­dy nie naz­wiesz siebie mądrym. -aforystokrata
nie-uważaj ę-za mądre­go-śli-nie masz-od­wa­gi-naz­wać-siebie-głup­cem-i nie uważaj ę-za głup­ca-śli-nig­dy-nie naz­wiesz