Kto nie przeżył te­go co ja, nie­chaj rad mi nie udziela.


kto-nie przeżył-te­go-co ja-nie­chaj-rad-mi nie udziela
sofoklesktonie przeżyłte­goco janie­chajradmi nie udzielakto nie przeżyłnie przeżył te­gote­go co janie­chaj radrad mi nie udzielakto nie przeżył te­gonie przeżył te­go co janie­chaj rad mi nie udzielakto nie przeżył te­go co ja

Kto nie przeżył tego co ja, niechaj rad mi nie udziela.Jed­na z wielu wad, to udziela­nie rad.Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili.Kto przeżył tragedię, nie był jej bohaterem.Nie można pomóc te­mu, kto nie chce korzys­tać z rad.Czyż dob­ro przeżyte snem nie jest? Kto do tryumfów miał pra­wo, ten mu­si szczęścia wspom­nienie smutną pew­nością opłacić, że wszys­tko, co przeżył, snem było!