Kto nie sza­nuje swo­jego cza­su, nie sza­nuje sam siebie.


kto-nie sza­nuje-swo­jego-cza­su-nie sza­nuje-sam-siebie
irina griekowaktonie sza­nujeswo­jegocza­susamsiebiekto nie sza­nujenie sza­nuje swo­jegoswo­jego cza­sunie sza­nuje samsam siebiekto nie sza­nuje swo­jegonie sza­nuje swo­jego cza­sunie sza­nuje sam siebiekto nie sza­nuje swo­jego cza­su

Lu­bi, kocha, sza­nuje - mało kto pa­mięta co znaczą te słowa.Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości.Praw­dzi­wie sza­nuje władcę ten, kto mu mówi o tym, co trudne.Jeżeli ktoś nie sza­nuje sa­mego siebie, nie pot­ra­fi też usza­nować włas­nej ra­sy, a w kon­sekwen­cji - in­nych ras.Cza­sem czuję się jak przy­bysz z in­nej pla­nety - nie piję, nie palę, nie ćpam, sza­nuję ko­biety i wierzę w miłość.Czes­to spo­tykam ludzi, bieg­na­cych w przepasc. Prze­kona­nych o swoich rac­jach i wyborach. i..milcze.. i slucham muzyki.. cza­sami placze pocichu, zam­knieta w tej ku­li milczenia. poniewaz.. gle­boko sza­nuje ICH