Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.


kto-nie wycho­wał ę-na dob­rej-so­fie-ten-nig­dy-nie zro­zumie-czym-ona-jest-to tak-jak z wycho­waniem-na dob­rych-książkach-czy
haruki murakamiktonie wycho­wał sięna dob­rejso­fietennig­dynie zro­zumieczymonajestto takjak z wycho­waniemna dob­rychksiążkachczymu­zycejed­na dob­raso­farodzinastępnądob­rasofęa zła ko­lej­nazłąkto nie wycho­wał sięnie wycho­wał się na dob­rejna dob­rej so­fieten nig­dynig­dy nie zro­zumieczym onaona jestto tak jak z wycho­waniemjak z wycho­waniem na dob­rychna dob­rych książkachksiążkach czyczy mu­zycejed­na dob­ra so­faso­fa rodzirodzi następnąnastępną dob­radob­ra sofęa zła so­fa ko­lej­na złąkto nie wycho­wał się na dob­rejnie wycho­wał się na dob­rej so­fieten nig­dy nie zro­zumieczym ona jestto tak jak z wycho­waniem na dob­rychjak z wycho­waniem na dob­rych książkachna dob­rych książkach czyksiążkach czy mu­zycejed­na dob­ra so­fa rodziso­fa rodzi następnąrodzi następną dob­ranastępną dob­ra sofę

Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela.Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com Z dob­rych uczuć ro­bi się złą literaturę.Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc.