Kto nie chce być bohaterem świętości, ten staje się tchórzem grzechu.


kto-nie-chce-być-bohaterem-świętoś-ten-staje-ę-tchórzem-grzechu
stefan wyszyński kardktoniechcebyćbohateremświętościtenstajesiętchórzemgrzechukto nienie chcechce byćbyć bohaterembohaterem świętościten stajestaje sięsię tchórzemtchórzem grzechukto nie chcenie chce byćchce być bohaterembyć bohaterem świętościten staje sięstaje się tchórzemsię tchórzem grzechukto nie chce byćnie chce być bohateremchce być bohaterem świętościten staje się tchórzemstaje się tchórzem grzechukto nie chce być bohateremnie chce być bohaterem świętościten staje się tchórzem grzechu

Tchórzem nie jest ten, kto ucieka, lecz ten, kto nie wraca.Dla pijaka bohaterem jest ten kto może wypić więcej.Nigdy nie czci się tak świętości małżeństwa, jak wracając z objęć grzechu.Nie jest naprawdę odważny ten, kto boi się, by inni nie pomyśleli o nim, że jest tchórzem.Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.Za istotę ludzką może uważać się tylko ten, kto chce być wolny.