Kto nie jest w stanie utrzymać własnego proporca, ten nie może być chorążym całego pułku.


kto-nie-jest-w-stanie-utrzymać-własnego-proporca-ten-nie-może-być-chorążym-całego-pułku
władysław biegańskiktoniejeststanieutrzymaćwłasnegoproporcatenmożebyćchorążymcałegopułkukto nienie jestjest ww staniestanie utrzymaćutrzymać własnegowłasnego proporcaten nienie możemoże byćbyć chorążymchorążym całegocałego pułkukto nie jestnie jest wjest w staniew stanie utrzymaćstanie utrzymać własnegoutrzymać własnego proporcaten nie możenie może byćmoże być chorążymbyć chorążym całegochorążym całego pułkukto nie jest wnie jest w staniejest w stanie utrzymaćw stanie utrzymać własnegostanie utrzymać własnego proporcaten nie może byćnie może być chorążymmoże być chorążym całegobyć chorążym całego pułkukto nie jest w stanienie jest w stanie utrzymaćjest w stanie utrzymać własnegow stanie utrzymać własnego proporcaten nie może być chorążymnie może być chorążym całegomoże być chorążym całego pułku

Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Pokarm podany z sercem nie stanie w gardle; jeśli jest rzucony człowiekowi w twarz, nikt nie ma z niego pożytku - ani ten kto dostał, ani ten kto rzucił.Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Kto jest ok­rutny w sto­sun­ku do zwierząt, ten nie może być dob­rym człowiekiem.Gramatyka jest dźwignią przytwierdzoną do języka, która nie może być cięższa od całego balastu.