Kto nie może mieć nadziei na nic, niech na nic nie traci nadziei.


kto-nie-może-mieć-nadziei-na-nic-niech-na-nic-nie-traci-nadziei
senekaktoniemożemiećnadzieinanicniechnictracinadzieikto nienie możemoże miećmieć nadzieinadziei nana nicniech nana nicnic nienie tracitraci nadzieikto nie możenie może miećmoże mieć nadzieimieć nadziei nanadziei na nicniech na nicna nic nienic nie tracinie traci nadzieikto nie może miećnie może mieć nadzieimoże mieć nadziei namieć nadziei na nicniech na nic niena nic nie tracinic nie traci nadzieikto nie może mieć nadzieinie może mieć nadziei namoże mieć nadziei na nicniech na nic nie tracina nic nie traci nadziei

wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego nic nie wychodzi prośba o garść nadziei grzesznik na klęczkach...  Kto kocha, ten nic nie traci.Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić.Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości.